TDI - technický dozor investora

Práce TDI pro stavebníka na stavbě i mimo ni je určena tím co požaduje stavebník. Činností, které může pro stavebníka vykonávat, je celkem mnoho. Vše záleží na domluvě a možnostech a schopnostech stavebníka. Někdo požaduje jen konzultační návštěvy, jiný zase komplet služby na základě mandátní smlouvy.

Zatímco stavební firma bude hledat všechny možné skulinky jak vyinkasovat co nejvíce peněz z rozpočtu stavby, nejčastěji na vícepracích, tak TDI musí být ten, kdo hlídá, aby těch víceprací bylo co nejméně a to už tím, že připomínkuje smlouvy a rozpočty a dohlíží na provádění a kvalitu.

Co pro Vás zajistíme?

 • účast při předání staveniště od investora dodavateli včetně vymezení podmínek provozu staveniště
 • kontrolu dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti dodavatele
 • kontrolu oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky
 • investora, uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby
 • kontrolu dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
 • kontrolu plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu
 • zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), porad a účast na jednání orgánů investora
 • kontrolu a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů uvedených zkoušek za účelem uvedení do provozu
 • organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od dodavatele investorovi a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo
 • kontrolu podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby a účast při kolaudačním řízení zabezpečení
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele
 • účinnou spolupráci s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace
Pozor – TDI neřídí práce na stavbě, to je práce stavbyvedoucího

Tak nás neváhejte kontaktovat - přizpůsobíme jednotlivé činnosti Vašim požadavkům.


Nechte toto pole prázdné
Kontaktujte nás pro více informací
* povinné údaje